فهرست بستن

بازسازی ساختمان اداری شرکت رادین

طراحی و بازسازی شرکت الکترونیکی رادین ، سه طبقه اداری جمعاً به مساحت ۸۰۰ متر مربع واقع در جنت آباد جنوبی - کارفرما: مهندس اسداللهی - سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶