فهرست بستن

شرکت هماپلیمر

طراحی و بازسازی شرکت هما پلیمر واقع در میرداماد به متراژ ۹۰ متر مربع - کارفرما: آقای شمس - سال ۱۳۹۳